Villkor

Välkommen till Anytime Fitness Sveriges (“Anytime Fitness”) webbsida. Anytime Fitness är nöjda att kunna göra webbsidan www.anytimefitness.se (“Webbsidan”) tillgänglig för dig och din användning. Genom att använda Webbsidan godkänner du att du accepterar Villkoren nedan. Användning av Webbsidan är strikt frivillig. Om du inte håller med de här Villkoren och Integritetspolicyn måste du genast logga av Webbsidan och får inte använda Webbsidan.

Dessa Villkor appliceras på din tillgång till och användning av Webbsidan och förändrar inte på något sätt de villkor av någon annan överenskommelse du kan ha med Anytime Fitness, om inte så anges direkt av Anytime Fitness. Om du bryter mot något av dessa villkor avslutas din auktoritet att använda Webbsidan och du måste direkt avbryta din användning av Webbsidan.

Information insamlad på Webbsidan styrs av vår Integritetspolicy om inget annat anges. För tillgång och användning av vissa tjänster som erbjuds via Webbsidorna kan du efterfrågas att registrera dig hos Anytime Fitness via en inloggning/registreringssida. Där måste du godkänna avtalet att följa eventuella ytterligare applicerbara villkor som ingår där.

Allt innehåll, mjukvara och teknologi inkluderad på Webbsidan eller använd i driften av Webbsidan är ägd eller licensierad egendom hos Anytime Fitness eller innehållet, mjukvarans och teknologins leverantörer, och är skyddad av Sverige och internationella copyrightlagar. Kompilationen (menande samlingen, arrangemanget och sammansättningen) av allt innehåll på Webbsidan är exklusiv egendom hos Anytime Fitness och skyddas av USA:s och internationella copyrightlagar. Anytime Fitness ger dig tillstånd att se och använda innehåll, mjukvara och teknologi tillgängliggjorda för dig på Webbsidan i samband med din egen personlig, icke-kommersiella användning av Webbsidan. Annan användning, inkluderat kopiering, modifikation, distribution, överföring, flerpublicering, visning eller framförande av innehållet, mjukvaran eller teknologin på Webbsidan är strikt förbjudet.

De varumärken, servicemärken, grafisk profil och “look and feel” (“Varumärkena”) som används och syns på Webbsidan är registrerade och oregistrerade Varumärken hos Anytime Fitness och andra. Ingenting på Webbsidan skall konstrueras som att bevilja något licens eller rättigheten att använda Varumärken som syns på Webbsidan utan tidigare skriftlig tillåtelse från Varumärkets ägare. Andra produkt -eller företagsnamn som nämns på Webbsidan kan vara Varumärken hos sina respektive ägare.

Alla andra immateriella rättigheter relaterade till innehållet, mjukvaran och teknologin inkluderat på Webbsidan eller använt i driften av Webbsidan, inkluderar utan begränsning patent, varumärkeshemligheter, grafisk profil, publiceringsrättigheter, karaktärsrättigheter, titlar och andra konstnärliga och moraliska rättigheter, är ägda eller licensierad rättighet hos Anytime Fitness. Någon användning av dessa rättigheter utan tidigare skriftlig tillåtelse av Anytime Fitness är strängt förbjuden.

Information på Webbsidan kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden i relation till tjänster, priser, anläggningar, beskrivningar, information och andra ärenden. Anytime Fitness förbehåller sig rätten att rätta fel, felaktigheter eller utelämnande och att avbryta, ändra eller uppdatera information vid vilket tillfälle som helst utan förvarning. Om Anytime Fitness märker prisfel rättas dessa på Anytime Fitness system och det rättade priset gäller för din beställning.

WEBBSIDAN OCH ALL DESS INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER OCH TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER GENOM WEBBSIDAN FÖRSES MED EN ”SOM DET ÄR, MED ALLA DEFEKTER” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG”-BASIS UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKTA, ANTYDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA. ANYTIME FITNESS VARNAR FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNINGAR, VARNINGAR AV TITEL, ICKE-INTRÅNG OCH ANTYDDA VARNINGAR AV SÄLJBARHET, FITNESS MED ETT SÄRSKILT SYFTE, TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET, KORREKTHET AV INFORMATIONSINNEHÅLL, OCH NÅGRA SOM HELST VARNINGAR SOM UPPSTÅR UR NÅGON SOM HELST FÖRHANDLING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. ANYTIME FITNESS FRAMSTÄLLER INTE ATT WEBBSIDAN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR FRITT FRÅN FEL, VIRUS, BUGGAR ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ANYTIME FITNESS GER INGEN FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI FÖR ATT DET FÖRSEDDA INNEHÅLLER PÅ WEBBSIDAN ÄR APPLICERBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER UTANFÖR SVERIGE. INGENTING I DESSA VILLKOR ELLER NÅGON VERBAL ELLER SKRIFTLIG BESKRIVNING AV WEBBSIDAN BILDAR EN FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI MED RESPEKT FÖR WEBBSIDAN.

DU ERKÄNNER, GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN, ATT SÅDAN ANVÄNDNING ÄR PÅ EGEN RISK.

INTE UNDER NÅGRA FÖRUTSÄTTNINGAR SKALL VARKEN ANYTIME FITNESS ELLER SINA DOTTERBOLAG, FRANCHISETAGARE ELLER OMBUD HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER KONSEKVENTA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT KOPPLAT TILL ANVÄNDANDET AV WEBBSIDAN ELLER TJÄNSTERNA SOM ÄR TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBSIDAN, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, GARANTI, STRÄNG FÖRPLIKTELSE ELLER ANNAT, ÄVEN OM UNDERRÄTTELSE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR SKETT.

Vissa lagar tillåter inte begränsningar på antydda garantier eller exkluderingen eller begränsningen av vissa skador. Om dessa lagar gäller kan några eller alla ovanstående varningar, exkluderingar eller begränsningar inte gälla dig och du kan ha ytterligare rättigheter.

Under inga omständigheter alls skall Anytime Ftiness samlade ansvar som resultat av eller relaterat till ditt användande av Webbsida överstiga Fem Dollar ($5.00).

Som en besökare eller användare av Webbsidan skall du inte:

 • bryta mot någon tillämplig lag eller reglering;
 • ladda upp, publicera, använda, överföra, eller på liknande sätt tillgängliggöra, inkluderat via e-post (varje, en ”Publicering”) något innehåll eller information som är falsk eller felaktig;
 • publicera något innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, oanständigt, inträngande på annans integritet, eller innehåll som på annat sätt kan anses vara stötande;
 • imitera eller använda identiteten av en annan person eller organisation, eller falskt ange eller på annat sätt felaktigt representera din koppling med en person eller organisation;
 • engagera dig i några aktiviteter eller manipulera identifierbart material för att felaktigt representera originalinnehållet;
 • publicera något innehåll som bryter mot några avslöjande restriktioner;
 • publicera några material, objekt, information eller innehåll som gör intrång på eller på annat sätt bryter mot något patent, copyright, varumärke eller annan immateriell rättighet;
 • publicera någon oombedd eller oauktoriserad reklam eller kampanjmaterial, inkluderat utan begränsning ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidscheman”, eller annan typ av värvning;
 • använda Webbsidan för att sprida någon information eller innehåll, inkluderat via e-post, som är olagligt, harmfullt, hotfullt, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, oanständigt, inträngande på annans integritet, eller innehåll som på annat sätt kan anses vara stötande;
 • publicera något material som innehåller mjukvaruvirus eller annan korrupt datorkod, filer eller program som försämrar användandet av någon dators mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • stör eller på annat sätt begränsar användandet av Webbsidan för andra användare; eller hämtar, samlar eller lagrar personlig information om andra användare på Webbsidan;
 • stör driften av Webbsidan genom att överbelasta eller överstiga kapaciteten av Webbsidan eller systemens resurser; konton; användarna och lösenord; servrar; eller nätverk kopplade till eller tillgängliga genom Webbsidan eller genom något ombuds eller länkade sajter;
 • störa säkerheten av eller på annat sätt skada Webbsidans eller systemens resurser; konton; användarna och lösenord; servrar; eller nätverk kopplade till eller tillgängliga genom Webbsidan eller genom något ombuds eller länkade sajter;
 • använda någon robot, spindel eller automatisk enhet, eller manuell process för att ”screen scrape”, övervaka, ”minera” eller kopiera webbsidor på Webbsidan eller innehåll däri utan Anytime Fitness tidigare, uttryckliga och skriftliga tillstånd; eller
 • använda Webbsidan för kommersiellt bruk.

Du godkänner att du är uteslutande ansvarig för Publiceringen av det innehåll du tillgängliggör på eller skickar genom Webbsidan (”Användarinnehåll”). Som tillägg till rättigheterna beviljade för Anytime Fitness någon annanstans än i dessa Villkor, beviljar du härmed Anytime Fitness den oåterkalleliga rätten att kopiera och använda Användarinnehåll i samband med Webbsidan och för syften relaterade till din Publicering av Användarinnehåll. Trots att Anytime Fitness inte har ansvaren att skärma, redigera eller övervaka Användarinnehåll eller användarbeteende på Webbsidan, förbehåller sig Anytime Fitness rätten, och har totalt godtycke, att radera, skärma eller redigera något Användarinnehåll och att övervaka något användarbeteende på Webbsidan när som helst, utan någon anledning och utan förvarning. Ditt Användarinnehåll kan tillgängliggöras på Webbsidan under begränsad tidsperiod, som bestämts av Anytime Fitness i sitt eget godtycke. Du är ensamt ansvarig för att skapa backup-kopior och ersätta något av ditt Användarinnehåll på egen bekostnad.

Genom Publiceringen av Användarinnehåll på Webbsidan, representerar och garanterar du att (a) Användarinnehållet är icke-konfidentiellt och är inte föremål för avslöjande restriktioner under några tillämpliga datalagar –eller regelverk för integritet; (b) du har alla nödvändiga rättigheter att Publicera Användarinnehållet till Webbsidan och godkänner rättigheterna till Anytime Fitness du godkänner i de här Villkoren; (c) Användarinnehållet är korrekt och inte vilseledande eller harmfulla på något sätt; (d) Användarinnehållet och ditt användande och därmed Publiceringen i samband med Webbsidan bryter inte och kommer inte att bryta mot Villkoren eller någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell reglering eller lag.

Du godkänner att ersätta, försvara och hålla Anytime Fitness och dess efterträdare och tilldelade harmlösa från och mot och med avseende på någon och alla tredjepartsanspråk, krav, förluster, kostnader, utgifter, skyldigheter, ansvarstaganden, skador, återvinningar och brister, inkluderat ränta, straff och rimliga advokatskostnader som Anytime Fitness ådrar sig eller lider av vilket relaterar till din användning av Webbsidan, ditt misslyckande i att utföra några av dina skyldigheter under dessa Villkor eller ditt brott mot någon av dina representationer eller garantier gjorda under dessa Villkor.

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbsidor. Utöver detta kan andra webbsidor innehålla länkar till Webbsidan. Anytime Fitness granskar och övervakar inte webbsidor länkade till Webbsidan och Anytime Fitness är inte ansvariga för innehållet eller policys på någon annan webbsida. Någon länk etablerad av Anytime Fitness utgör inte ett godkännande för andra webbsidor eller skapar en relation mellan Anytime Fitness eller de driftansvariga av andra webbsidor. Anytime Fitness avsäger sig allt ansvar med avseende på ditt användande av någon annan webbsida och du frigör Anytime Fitness från något ansvar kopplat till ditt användande av någon länk till en annan webbsida ägd av/eller driven av Anytime Fitness. Sådant användande av webbsidor kan komma att styras av andra och tillagda villkor och integritetspolicys.

Anytime Fitness kan ändra dessa Villkor under vilken tid som helst utan förvarning. Något användande av Webbsidan från samma datum som ändringar till dessa Villkor eller Integritetspolicy är publicerade på Webbsidan utgör ditt godkännande av sådan ändringar. Du ger ditt uttryckliga godkännande att Anytime Fitness inte har någon skyldighet att ge dig någon förvarning av ändringar, och att du härmed uttryckligen avsäger dig alla rättigheter att kräva en förvarning av några förvarningar om ändringar på dessa Villkor eller Integritetspolicy.

Om du är en registrerad användare av Webbsidan är du ansvarig för att underhålla konfidentialiteten av ditt konto och lösenord och för att begränsa tillgången till din dator. Du godkänner att acceptera ansvaret för alla aktiviteter som sker på ditt konto eller lösenord. Anytime Fitness förbehåller sig rätten att utan förvarning och med ensamt godtycke, vägra eller begränsa tillgång eller tjänster, avsluta konton eller radera eller redigera innehållet.

Du auktoriserar Anytime Fitness och vilken leverantör av tjänsten för betalningsprocess som kan engageras för att debitera ditt kreditkort, eller för att debitera eller bearbeta betalning genom andra erbjudna sätt, för några produkter eller tjänster du köper genom din användning av Webbsidan. Du representerar och garanterar att du är den enda som kommer att göra betalning i samband med Webbsidan och du skall vara ansvarig för någon och alla användningar av ditt kreditkort, betalkort, eller någon annan betalningsmetod som står i ditt namn. Om inget annat anges är alla belopp betalade till Anytime Fitness inte återbetalningsbara.

DENNA DEL AV VILLKOREN ÄR ENDAST TILLÄMPLIGA OM DU ÄR EN ANYTIME FITNESS-ÄGARE, ANSTÄLLDA, UTOMSTÅENDE TRÄNARE ELLER ANNAN LEVERANTÖR SOM OCKSÅ HAR TILLGÅNG TILL ANDRA ANVÄNDARES DATA. Du får använda din förmåga att tillgå data tillämpat andra personer (”Medlemsdata”), och använda Medlemsdata som är beskriven för dig, endast med syftet att ge assistans till den andra personen i den personens användning av Webbsidan eller ANYTIME FITNESS Klubbfaciliteter eller tjänster. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att Medlemsdata utelämnas eller beskrivs för andra. Du får inte beskriva någon Medlemsdata till någon annan person utan tidigare medgivande av Anytime Fitness. Du bekräftar att i en situation där någon Medlemsdata i din ägo eller kontroll utelämnas eller beskrivs utan auktoritet, oavsett om det är ditt fel eller inte, kan Anytime Fitness begäras att meddela detta utelämnande till de påverkade medlemmarna och brottsbekämpande auktoriteter.

Svenska har använts i förberedandet av dessa Villkor och svenska skall vara det kontrollerande språket med avseende på dessa Villkor och deras tolkning.

 

Vid något misslyckande hos Anytime Fitness att genomdriva något tillhandahållande av dessa Villkor ska inte konstrueras som ett avstående av något tillhandahållande eller en rätt till genomdriva samma.

 

Dessa Villkor skall styras av lagarna i staten Minnesota utan att ge effekt till några principer eller konflikter av lagar. Med syftet att lösa konflikter relaterat till eller uppståndelse ur dessa Villkor, eller med uppståndelse ur någon annan dispyt eller anspråk associerad med Anytime Fitness, oåterkalleligt och ovillkorligt: (i) samtycker du till att överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen av staten och de federala domstolarna i Minnesota Stat (”Minnesota-domstolarna”) för någon rättstvist eller dispyt med uppståndelse ur eller relaterat till dessa Villkor; (ii) samtycker du till att inte fortskrida någon rättstvist med uppståndelse ur eller relaterat till dessa Villkor förutom i Minnesota-domstolarna; (iii) samtycker du till att inte åberopa eller kräva att sådan rättstvist som tagits dit har tagit in ett obekvämt forum; samtycker du också (iv)  till att Minnesota-domstolarna representerar den exklusiva jurisdiktionen för alla dispyter relaterat till dessa Villkor.

 

Om någon del av dessa Villkor hålls ogiltiga, skall sådant hållande inte ogiltigförklara de andra tillhandahållanden av dessa Villkor.

 

Användning av Webbsidan är oauktoriserad i de jurisdiktioner som inte ger full effekt till alla tillhandahållanden i dessa Villkor, inkluderat utan begränsningar den här paragrafen och varningsgarantierna och exkluderingarna av ansvar ovan. Användningen av Webbsidan är oauktoriserad i de jurisdiktioner där hela eller delar av Webbsidan kan bryta mot något legalt krav och du godkänner att inte tillgå Webbsidan i någon sådan jurisdiktion.

 

Du är ansvarig för att följa tillämpade lagar.

Någon och alla frågor, kommentarer, förslag och liknande material eller information som du skickar eller lämnar till Anytime Fitness eller en tredjepartsleverantör på Webbsidan, via Publicering eller annat (sammanlag, “Meddelanden”), blir Anytime Fitness-egendom; och härmed skickar, säljer och tilldelar du Anytime Fitness alla dina rättigheter, titlar och intresse i och för sådana meddelanden, inkluderat utan begränsningar några och alla relaterade patent, copyright, varumärke och andra immateriella rättigheter. Anytime Fitness har inga skyldigheter av något slag att överhuvudtaget uppehålla någon konfidentialitet med avseende på något sådant meddelande. Anytime Fitness ska vara fria att använda dem för vilket syfte som helst utan att ge dig förvarning eller motta ditt godkännande, och utan begränsning eller kompensation.

Vid frågor eller kommentarer relaterat till Webbsidorna eller Villkoren, var god och e-posta oss på info@anytimefitness.se.